The round table on “Law on Business Organisations – Challenges and Dilemmas”/Okrugli sto na temu “Zakon o privrednim društvima – izazovi i dileme”

The Chamber of Commerce and the Association of Lawyers of Montenegro organised a round table on 25 February “Law on Business Organisations – Challenges and Dilemmas”

The Law on Business Organisations from July 2020 stipulates registration, management, restructuring, termination and other issues of importance for the work of companies, entrepreneurs and branches.

Representatives of the companies and business associations pointed to certain deficiencies in the law and the challenges facing the private and public sectors in applying certain provisions.

The Ministry of Economic Development, as the competent ministry, has announced the improvement of the existing legal text, with the aim of removing obstacles to smooth implementation and creating a more favourable business environment for the economy, as well as harmonising with relevant EU directives.

It is planned to form working/working groups that will deal with those topics of the Law that need to be improved at the expert level.

We expect the ministry to form a broad, multidisciplinary working group that will be able to adequately address outstanding problems and challenges in the application of the Law on Companies in order to obtain the law  that will contribute in a simple and easily applicable way to a more favourable business environment, while implementing modern solutions harmonised with the EU regulations.

 

 

Privredna komora i Udruženje pravnika Crne Gore organizovali su 25. februara okrugli sto na temu “Zakon o privrednim društvima – izazovi i dileme”

Zakonom o privrednim društvima iz jula 2020. godine uređeni su registracija, upravljanje, restrukturiranje, prestanak i druga pitanja od značaja za rad privrednih društava, preduzetnika i dijela stranog društva.

Predstavnici privrede i privrednih udruženja su ukazali na određene manjkavosti zakona  i izazove sa kojima se  privatni i javni sektor suočava u primjeni pojedinih njegovih odredbi.

Ministarstvo ekonomskog razvoja, kao nadležno ministarstvo,  je najavilo unapređenje postojećeg zakonskog teksta,  sa ciljem otklanjanja prepreka za nesmetanu implementaciju i kreiranje povoljnijeg poslovnog ambijenta za privredu, kao  i uskladjivanje se relevantnim EU direktivama.

Planirano je  formiranje radne/radnih grupa koje će se na ekspertskom nivou baviti onim temama  Zakona koje je neophodno unaprijediti.

Očekujemo da resorno ministarstvo formira široku, multidisciplinarnu radnu grupu koja će moći na adekvatan način da odgovori otvorenim problemima i izazovima u primjeni Zakona o privrednim društvima u cilju dobijanja teksta koji će na jednostavan i lako primjenljiv način doprinijeti povoljnijem poslovnom ambijentu uz istovremenu implementaciju savremenih rješenja uskladjenih sa EU regulativom.